Inici-> Anuncis -> anunci
ANUNCI      20/5/2016

Categoria: categoria 1
APROVACIÓ PRESSUPOST 2016

El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016, va aprovar inicialment el pressupost per a
l'exercici del 2016 les corresponents bases d'execució i la plantilla de personal. En no haver-se presentat reclamacions
en el període d'informació pública han quedat definitivament aprovats.