Inici-> Anuncis -> anunci
ANUNCI      30/1/2019

Categoria: categoria 1

Documents Adjunts:
___________________________________
-ANUNCI(215.54 KB)
___________________________________
CONCESSIÓ BAR DEL CENTRE DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX
EDICTE Sobre la concessió administrativa del bar del Centre de Castellfollit del Boix 1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació: a) Organisme: Ajuntament de Castellfollit del Boix b) Dependència: Secretaria c) Obtenció de documentació i informació: 1) Entitat: Ajuntament de Castellfollit del Boix 2) Domicili: Pl. Ajuntament s/n 3) Localitat i codi postal: Castellfollit del Boix, 08255 4) Telèfon: 938356033 5) Telefax: 938356103 6) Correu electrònic: castellfollitb@diba.cat 7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat 8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 3 dies abans de la finalització del termini de licitació d) Número d’expedient: 01 04 008 097 2018 2. Objecte del contracte: a) Tipus: Administratiu especial b) Descripció: Servei bar del Centre de Castellfollit del Boix c) Divisió de lots i nombre de lots / Nombre d’unitats: no/1 d) Lloc d’execució / lliurament: Castellfollit del Boix e) Termini d’execució / lliurament : 2 anys f) Admissió de pròrroga: Sí, pròrroga d’1 any 3. Tramitació i procediment: a) Tramitació: Ordinària b) Procediment: Obert c) Subhasta electrònica: No d) Criteris d’adjudicació, si s’escau: D’acord amb la clàusula 11 del Plec de clàusules. 1.- Característiques del servei a prestar-hi fins a 20 punts. 2.- Increment del cànon, fins a 10 punts. 3.- Situació d’atur 10 punts. 4.- Experiència d’activitats similars fins 20 punts. 5.- Proposta d’horari per al funcionament de l’establiment fins a 5 punts. 6.- Altres millores que el licitador consideri interessants per el bon funcionament fins a 5 punts. 7.- Especial vinculació al municipi fins a 15 punts. 8.- Pagament anticipat del cànon anual fins a 10 punts. 9.- Proposta de preus de productes fins a 5 punts. 4. Pressupost base de licitació: Mínim de 2.480 euros anuals més IVA 5. Garanties exigides. Provisional (import): no s’exigeix. Definitiva (%) 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs referit al total del període principal. 6. Requisits específics del contractista: a) Classificació, si s’escau (grup, subgrup i categoria): no b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, si s’escau: La solvència del contractista podrà acreditar-se per: A. Reunir les condicions de solvència següents acreditats pels mitjans que també s’indiquen: -Econòmica: Disposar, en cas de resultar adjudicatari, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una quantia mínima de capital assegurat de 300.000’- €, amb un sub-límit mínim per víctima de 150.000’- €. -Tècnica: • Memòria explicativa de l’experiència del licitador en l’explotació de bar-restaurants d’aforament equivalent, • Titulacions professionals de l’empresari i del personal responsable de l’execució del contracte: formació en higiene alimentària actualitzada (manipulació d’aliments). c) Altres requisits específics: No d) Contractes reservats: No 7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació: a) Data límit de presentació: 20 dies naturals a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria de licitació al perfil del contractant. b) Modalitat de presentació: en suport paper, en els registres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015. c) Lloc de presentació: el domicili del poder adjudicador. d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos 8. Obertura d’ofertes: El domicili del poder adjudicador, en la data que s’anunciarà al perfil del contractant. 9. Altres informacions: L’aprovació de l’expedient de contractació, és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnada per mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de recurs de reposició davant de l’alcalde en el termini d’un mes, sense perjudici que els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.